สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

PROFILE

ประวัติสมาคม นายกสมาคม คณะที่ปรึกษา

เกี่ยวกับสมาคม

เป้าหมายสมาคม

พันธกิจ Mission

  • ประสานงานและให้ความร่วมมือกับองค์กรภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี เพื่อเสริมสร้างธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี ให้เติบโตอย่างมีประสิทธิภาพ
  • ขยายฐานและสร้างความสัมพันธ์ในหมู่สมาชิกเพื่อให้เกิดการและเปลี่ยนประสบการณ์
  • ให้วิชาการแก่มวลสมาชิกและนักธุรกิจชาวนนทบุรี โดยให้องค์ความรู้จากผู้มีประสบการณ์และคุณูปการในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี
  • พัฒนาระบบข้อมูล เพื่อให้สมาชิกใช้ในการวิเคราะห์อย่างเป็นระบบรวมถึงการเผยแพร่ต่อสมาชิกและสาธารณะชน