สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

NONTHABURI REALESTATE ASSOCIATION

สอบถามโทร : 02-969-2115 ต่อ 305 , Fax 02-969-2116

PROFILE

ประวัติสมาคม นายกสมาคม คณะที่ปรึกษา

เกี่ยวกับสมาคม

ข้อบังคับสมาคม

ข้อบังคับของสมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ นนทบุรี

สมาคมการค้านี้จัดตั้งตามพระราชบัญญัติสมาคมการค้า พ.ศ. 2509 และอยู่ในการควบคุมดูแลของสำนักงานทะเบียนสมาคมการค้าประจำ จังหวัดนนทบุรี

ชื่อของสมาคมการค้า สมาคมนี้มีชื่อว่า สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์ นนทบุรี เขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษว่า NONTHABURI REAL ESTATE ASSOCIATION เรียกชื่อย่อเป็นภาษาอังกฤษว่า N.R.E.A คำว่า สมาคม ต่อไปในข้อบังคับนี้ให้หมายความถึง สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์นนทบุรี

สำนักงานของสมาคม ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 277 อาคาร PS Building ถนนเลี่ยงเมืองนนท์ ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11000 โทรศัพท์ 02-969-2115 ต่อ 305 โทรสาร 02-969-2116

ตราของสมาคม มีเครื่องหมายเป็นรูปดังนี้

ตราของสมาคมเป็นรูปเครื่องปั้นดินเผาสัญลักษณ์ประจำจังหวัดนนทบุรี ครอบด้วยลายเส้นรูปบ้านและคอนโดมิเนียม มีชื่อของสมาคมทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อยู่ใต้โลโก้

ภาพสัญญาลักษณ์ สื่อความหมายว่า เป็นสมาคมอสังหาริมทรัพย์ประจำจังหวัดนนทบุรีที่ให้การสนับสนุน,ช่วยเหลือและติดตามความเคลื่อนไหวของการตลาด – การค้าของสมาชิกที่ทำธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์

วัตถุประสงค์

สมาคมมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • ส่งเสริมและสนับสนุนการประกอบธุรกิจการค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ทั้งในทางปฏิบัติและทางวิชาการ
 • สนับสนุนและช่วยเหลือสมาชิกแก้ไขอุปสรรคข้อขัดข้องต่างๆ ในการประกอบการค้าของสมาชิก รวมทั้งประนีประนอมข้อพิพาทระหว่างสมาชิก หรือ สมาชิกกับบุคคลภายนอกเพื่อประโยชน์ร่วมกันในการประกอบการ
 • เป็นสื่อประสานงานการประกอบการค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ กับหน่วยราชการและผู้เกี่ยวข้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจดำเนินไปโดยเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกกับสมาคม และผู้ประกอบการในต่างประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนความช่วยเหลือในทางวิชาการ และทางการเงิน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญ ในการประกอบธุรกิจซึ่งกันและกัน
 • เป็นสื่อกลางระหว่างสมาชิกในประเทศ เพื่อความสัมพันธ์อันดี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ความชำนาญในการประกอบธุรกิจ และเพื่อให้ความช่วยเหลือในทางวิชาการทางปฏิบัติและทางการเงินซึ่งกันและกัน
 • ส่งสริมการวิจัยเกี่ยวกับทำเลที่ดิน การวางแปลนแผนผังวิธีการก่อสร้าง และการใช้วัสดุก่อสร้างเพื่อประโยชน์ในการประกอบการ
 • ส่งเสริมการประกอบธุรกิจของสมาชิกให้เข้ามาตรฐาน และปรับปรุงวิธีดำเนินการของสมาชิกให้ได้ผลยิ่งขึ้น
 • สอดส่อง และติดตามความเคลื่อนไหว ของภาวการณ์ประกอบธุรกิจการค้า และการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งภาวะตลาดวัสดุ อุปกรณ์ก่อสร้าง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ
 • ส่งเสริมและเผยแพร่เกียรติคุณของสมาชิกผู้ดำเนินการได้ผลดี เป็นที่เชื่อถือแก่ประชาชนและทางราชการ
 • ช่วยเหลือและส่งเสริมการกุศล และสาธารณะสงเคราะห์
 • ปฏิบัติกิจการอื่นเพื่อประโยชน์ของสมาชิก หรือส่วนรวมตามขอบเขตที่กฎหมายให้อำนาจกระทำได้
 • ไม่เกี่ยวข้องการเมือง